Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z TRAS NARCIARSKICH I OBIEKTÓW
STACJI NARCIARSKIEJ "SKI‐DOLINA"

I. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z URZĄDZEŃ WYCIĄGOWYCH

 1. Korzystanie z urządzeń transportowych i tras narciarskich odbywa się w godzinach otwarcia stacji.
 2. Każdy korzystający z urządzeń transportowych winien posiadać ważny bilet (karnet) na przejazd. 
 3. Posługiwanie się biletem (karnetem) jest równoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.
 4. Z jednego biletu może korzystać tylko i wyłącznie jedna osoba.
 5. Osoby przebywające na stacji narciarskiej, odpowiedzialne są nie tylko za własne zachowanie, ale również za działanie posiadanego sprzętu narciarskiego, snowboardowego i innego służącego do zjeżdżania.
 6. Podróżnego, który przy kontroli biletów z jakichkolwiek powodów nie może okazać ważnego biletu na przejazd uważa się za jadącego bez ważnego biletu.
 7. Bilety kupuje się tylko w kasie Stacji Narciarskiej SKI-DOLINA. Istnieje również możliwość zakupu biletu (karnetu) w automacie sprzedażowym, znajdującym się na ścianie budynku kasy. W tym przypadku zakup karnetu odbywa się wyłącznie przy użyciu bankowej karty płatniczej, również zbliżeniowo. Ponadto, automat posiada wygodną funkcję sprawdzenia ilości, pozostałego na karnecie, czasu do wykorzystania. Obok automatu sprzedażowego znajduje się automat do zwrotu kaucji za bilet (karnet).
 8. Przy kasie znajdują się informacje dotyczące cen biletów, czasu pracy kasy i wyciągów oraz warunków narciarskich panujących na stoku.
 9. Przejazd uważa się za rozpoczęty, gdy bilet (karnet) został skasowany w urządzeniu wejściowym (bramce) i podróżny wszedł na peron celem skorzystania z wyciągu.
 10. Zakupiony bilet (karnet), do czasu pierwszego skasowania, jest ważny do końca aktualnego sezonu narciarskiego. 
 11. Przez bramkę, przy wykorzystaniu jednego otwarcia może przejść tylko jedna osoba.
 12. Podróżnemu przechodzącemu przez bramkę w sposób nieuczciwy obsługa ma prawo odebrać karnet bezpowrotnie.
 13. Nie przyjmuje się do przewozu i usuwa z terenu wyciągu osoby bez ważnego biletu, nietrzeźwe oraz będące pod działaniem środków odurzających, a także osoby nie przestrzegające przepisów obowiązujących na wyciągu.
 14. Podróżny jest zobowiązany sprawdzić, czy otrzymał właściwy bilet (karnet), zachować bilet (karnet) w czasie przewozu aż do opuszczenia wyciągu, okazywać go i wręczać na żądanie właściwego personelu.
 15. Podróżny jest zobowiązany stosować się do przepisów porządkowych i poleceń obsługi wyciągu, a także stosować się do informacji znajdujących się na tablicach.
 16. Podróżny, mimo posiadania ważnego biletu (karnetu) nie ma prawa żądać przewozu, jeśli jest on niemożliwy z powodu warunków atmosferycznych lub w przerwach między planowymi jazdami, względnie, jeśli praca wyciągu jest niemożliwa z innych względów.
 17. Podróżnemu przysługuje prawo zwrotu pieniędzy za niewykorzystany bilet (karnet) w całości lub części po uprzednim sprawdzeniu ważności biletu (karnetu).
 18. Zwrot, o którym mowa w pkt.17 dotyczy wyłącznie następujących sytuacji:
  • awarii wyciągu uniemożliwiającej dalszą pracę wyciągu,
  • przerwy w dostawie energii elektrycznej powyżej 1 h,
  • zachorowania podróżnego lub zdarzenia wypadku po przedstawieniu stosownego zaświadczenia lekarskiego.
 19. Na wyciągach obowiązuje zakaz palenia.
 20. Osoba uprawiająca narciarstwo lub snowboard, do ukończenia 16 roku życia, zobowiązana jest używać w czasie jazdy kasków ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym.
 21. Osoby opiekujące lub nadzorujące małoletnich do ukończenia 16 roku życia, są odpowiedzialne za uprawianie narciarstwa lub snowboardu przez tego małoletniego w kasku ochronnym odpowiadającym właściwym warunkom technicznym.
 22. Wejście na teren Stacji Narciarskiej jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i zasad zachowania się na wyciągach i trasach narciarskich oraz innych okresowych zaleceń podanych w widocznym miejscu przez właściciela Stacji Narciarskiej.


II. ZASADY ZACHOWANIA NA WYCIĄGACH TALERZYKOWYCH

 1. Po przejściu urządzenia wejściowego (bramki) i skasowaniu biletu należy zająć miejsce przed bramką sortującą. 
 2. Na miejscu startu trzymać kijki w jednej ręce (pasek kijka nie może być na ręce).
 3. Nie "slalomować" i jechać wyznaczonym śladem około 0,5 metra od osi liny, po zewnętrznej stronie wyciągu.
 4. Nie chwytać na trasie pustych talerzyków.
 5. Nie puszczać talerzyka przed strefą wysiadania.
 6. Kijki trzymać w jednej ręce.
 7. Talerzyk wypuścić za ostatnią podporą, bez rozkołysania w strefie wysiadania.
 8. Opuścić peron w nakazanym kierunku.
 9. Nie zatrzymywać się na peronie.
 10. Nie kontynuować jazdy poza strefą wysiadania.
 11. Na talerzyku może jechać tylko jedna osoba.


III. ZASADY ZACHOWANIA NA TAŚMIE NARCIARSKIEJ

 1. Z przenośnika taśmowego mogą korzystać osoby posiadające podstawowe umiejętności jazdy na nartach, desce snowboardowej i osoby korzystające ze snowtubingu. W czasie jazdy należy przyjąć pozycję stojącą.
 2. Osoby uprawiające SNOWTUBING, do ukończenia 16 roku życia, obowiązane są używać w czasie jazdy kasków ochronnych odpowiadających właściwym warunkom technicznym.
 3. Z wyciągu nie mogą korzystać osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
 4. Wsiadanie narciarzy może odbywać się tylko na peronie stacji dolnej. W czasie wsiadania należy narty ustawić równolegle do taśmy i pozostając w lekkim rozkroku.
 5. Wsiadanie osób z pontonem może odbywać się tylko na stacji dolnej. W czasie jazdy na taśmie, ponton należy trzymać w pozycji pionowej, bezpośrednio przed sobą.
 6. Zabrania się wsiadania i wysiadania na trasie taśmociągu podczas jazdy.
 7. Wysiadanie może odbywać się tylko w wyznaczonej strefie (peronie) stacji górnej po przejechaniu przez narciarza poza strefę bezpieczeństwa.
 8. W czasie jazdy przenośnikiem taśmowym nie wolno się przemieszczać po taśmie, wszystkie elementy wyposażenia narciarza, a także ponton, należy trzymać blisko siebie, położone na taśmie transportowej lub uniesione ponad taśmą, gdy ich gabaryty są większe od szerokości taśmy transportowej.
 9. Jeżeli w czasie jazdy nastąpi zatrzymanie przenośnika transportowego, należy spokojnie oczekiwać na ponowne ruszenie lub zastosować się do poleceń obsługi.
 10. Przy wjeździe na peron stacji górnej należy sprawnie opuścić strefę wysiadania. Należy również pamiętać, iż zbyt długie przebywanie w strefie wysiadania powoduje zadziałanie urządzeń bezpieczeństwa a tym samym zatrzymanie przenośnika taśmowego.
 11. Osoby nie stosujące się do powyższych postanowień lub stwarzające w inny sposób zagrożenie, nie będą dopuszczone do korzystania z przenośnika taśmowego.
 12. Pasażerów uprasza się o:
  • dokładne przestrzeganie instrukcji i wskazań przeznaczonych dla pasażerów w postaci tablic informacyjnych i piktogramów,
  • zbliżanie się jedynie do tych części urządzenia i terenu, do których dojście jest dozwolone i oznakowane zgodnie z przepisami.


IV. OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA NA TRASACH NARCIARSKICH

 1. Każdy narciarz powinien zachować się w taki sposób, aby nie stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody innej osoby. 
 2. Narciarz powinien zjeżdżać z szybkością stosowną do swoich umiejętności, rodzaju i stanu trasy oraz warunków atmosferycznych.
 3. Narciarz zjeżdżający z góry, dysponujący większą możliwością wyboru trasy zjazdu, musi ustalić taki tor jazdy, aby nie zagrażać narciarzowi jadącemu przed nim.
 4. Wyprzedzać można zarówno po stronie prawej i lewej, lecz w takiej odległości, która nie ograniczy wyprzedzanemu swobody ruchu.
 5. Narciarz zaczynający zjazd powinien na trasie sprawdzić, patrząc w górę i w dół, czy nie sprowokuje tym niebezpieczeństwa dla siebie i innych. 
 6. Identyczne postępowanie obowiązuje po każdym, nawet chwilowym zatrzymaniu.
 7. Należy unikać zatrzymywania się na trasie zjazdu w miejscach zwężeń i miejscach z ograniczoną widocznością.
 8. Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku złej widoczności powinien zejść z trasy. To samo dotyczy narciarzy schodzących pieszo w dół.
 9. Każdy narciarz powinien stosować się do znaków narciarskich ustawionych na trasach.
 10. W razie wypadku każdy znajdujący się w pobliżu winien poszkodowanemu służyć pomocą.
 11. Każdy, obojętnie czy sprawca wypadku, czy poszkodowany, czy świadek, muszą w razie wypadku podać swoje dane osobowe.
 12. Wszyscy narciarze zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych trasach narciarskich.
 13. Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak linie lasu oraz inne ograniczenia, jakich korzystający powinni się spodziewać na swojej drodze np.: trakcje wyciągów narciarskich, siatki, znaki ograniczające (białe strzałki na niebieskim tle) i inne.
 14. Narciarze powinni również spodziewać się i omijać na trasie inne przeszkody takie jak hydranty i armatki systemu zaśnieżania, lampy oświetleniowe i inne.
 15. Podczas jazdy wieczornej nakazuje się korzystanie wyłącznie z oświetlonych, czynnych tras, przy czym trasę do jazdy wieczornej ograniczają elementy podane powyżej a trasę zawęża się do pasa 15 m po obu stronach lamp.
 16. Ponadto wszyscy korzystający ze stacji narciarskiej obowiązani są przestrzegać regulaminy korzystania z urządzeń wyciągowych.


V. OGÓLNE ZASADY ZACHOWANIA NA TORZE DO SNOWTUBINGU

 1. Korzystający ze snowtubingu są zobowiązani, w pierwszej kolejności, podporządkować się poleceniom obsługi.
 2. W pontonie może znajdować się tylko jedna osoba.
 3. Wszystkie osoby korzystające ze snowtubingu, do ukończenia 16 roku życia, zobowiązane są używać w czasie jazdy na torze kasków ochronnych.
 4. W przypadku wypadnięcia z pontonu należy jak najszybciej opuścić tor jazdy.
 5. Po zakończeniu jazdy, należy jak najszybciej zejść z toru i odprowadzić ponton do wyznaczonego miejsca postoju, lub po skasowaniu biletu, wejść na peron dolnej stacji taśmy narciarskiej celem dalszego korzystania ze snowtubingu. 
 6. Wszyscy korzystający ze snowtubingu zobowiązani są do przestrzegania regulaminów obowiązujących na Stacji Narciarskiej „SKI - DOLINA”.