COVID - 19

COVID - 19

W związku epidemią SARS-CoV-2, opierając się na aktualnych wytycznych, przepisach i zaleceniach wydanych przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii wprowadzamy dodatkowe procedury na Stacji Narciarskiej SKI-DOLINA, które mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa wszystkim turystom, pracownikom jak i mieszkańcom Brennej.


Najważniejsze środki bezpieczeństwa to:

 1. Częste mycie rąk.
 2. Noszenie maseczki zakrywającej nos i usta.
 3. Utrzymanie dystansu.
 4. Unikanie dotykania twarzy.
 5. Zakrywanie twarzy podczas kichania i kaszlu.
 6. Niepodawanie rąk.
 7. Unikanie uścisków.


Zgodnie z wytycznymi, wprowadziliśmy na naszej stacji narciarskiej, m.in. następujące środki bezpieczeństwa:

 1. Zwiększyliśmy odległość między pracownikami oraz wprowadziliśmy rozwiązania mające na celu odseparowanie poszczególnych zmian pracowników. 
 2. Podzieliliśmy kompleks na strefy, tak aby pracownicy z poszczególnych stref mieli jak najmniejszy kontakt ze sobą̨. 
 3. Zapewniliśmy pracownikom środki do mycia i dezynfekcji rąk oraz powierzchni, a także środki ochrony indywidualnej oraz instrukcje dot. zasad prawidłowej higieny rąk oraz prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej (maseczki, rękawiczki). 
 4. Ustawiliśmy kosze, do których trafiać będą̨ zużyte materiały (maseczki, rękawiczki, itp.) oraz zadbaliśmy o ich regularne opróżnianie. 
 5. Ograniczyliśmy korzystanie z powierzchni wspólnych przez wielu pracowników na raz. 
 6. Zapewniliśmy płyny do dezynfekcji – co najmniej jeden dozownik w każdym miejscu, w którym pojawiają̨ się̨ klienci (kasy, wypożyczalnia sprzętu narciarskiego, szkółka narciarska, WC, bar na stoku, itp.). Zadbaliśmy, aby dozowniki były regularnie napełniane. 
 7. Przeprowadzamy i monitorujemy codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem częstego, regularnego dezynfekowania powierzchni dotykowych, tj. m.in. terminali, klamek, blatów, włączników, poręczy, uchwytów. 

 8. Zapewniliśmy miejsce do izolacji osoby wykazującej objawy chorobowe, kompatybilne z objawami COVID-19.

Na podstawie wytycznych dla funkcjonowania zorganizowanych terenów narciarskich, stacji turystyczno-narciarskich oraz kolei linowych i wyciągów narciarskich w trakcie epidemii SARS-CoV-2 w Polsce, opracowanych przez branżę turystyczną, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii i Główny Inspektorat Sanitarny (https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/stoki-narciarskie)

na Stacji Narciarskiej "SKI-DOLINA" wprowadziliśmy wewnętrzne procedury bezpieczeństwa.


Celem wdrażanych procedur jest:

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników (obsługi), gości / klientów oraz osób przebywających na terenie stacji turystyczno-narciarskich, zorganizowanych terenów narciarskich oraz kolei linowych i wyciągów narciarskich.
 2. Minimalizowanie ryzyka zakażenia pracowników / obsługi oraz gości / klientów.
 3. Kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu epidemii.


Procedury zostały podzielone na 4 części:

 1. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom / obsłudze.
 2. Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Stacji Narciarskiej.
 3. Procedury zapobiegawcze: podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 u pracowników / obsługi.
 4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2 u gościa / klienta.


DBAJMY WSPÓLNIE O NASZE BEZPIECZEŃSTWO